Bilimsel Araştırma İzinleri ve Bilimsel Çalışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar
24 Mart 2023

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİNLERİ İÇİN BAŞVURU

     Bilimsel Araştırma İzni için hastanemize yapılacak olan başvurular her ayın 1'i ile 15'i arası aşağıda belirtilen "BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİNLERİ İÇİN BAŞVURU" basamaklarına uygun şekilde hazırlanarak Eğitim Birimine teslim edilmelidir.
Hastanemiz ilgilileri tarafından incelenen  BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZNİ başvuru sonucu; başvurulan ayın son haftası  resmi yazı ve telefon ile iletişime geçilerek başvuru sahibine bildirilecektir.


ÖN İZİN BAŞVURUSU İÇİN İSTENECEK BELGELER:

İzlenecek İş Akış ŞEMASI

1- Araştırmacı hastane personeli ise hastane başhekimliğine yazılmış talebini belirtir dilekçe (1 Adet bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)
    *Dilekçe Örneği Hastane Ön İzin Belgesi Dilekçe Örneği.docx

   *Etik Kurul Onayı İçin önce Hastane Ön İzin Belgesi Talep Ediliyorsa Dilekçenizi Örnekteki Gibi Doldurunuz. Etik Kurul Onayı İçin Hastane Ön İzin Belgesi Dilekçe Örneği.docx
2-Araştırmacı hastanemiz personeli değil ise bağlı bulunduğu kurumu tarafından, hastanemize yazılan araştırmacının talebini belirten üst yazısı (üniversite, kamu veya özel kurum/kuruluş)
3-Araştırma tez çalışması ise ilgili üniversiteden hastanemize hitaben yazılmış üst yazı

4- Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu.docx (1 Adet her sayfa ıslak imzalı olacak)

5- Ön İzin Belgesi  (1 Adet ıslak imzalı olacak)

6-  Diğer izinler (Araştırma Konusuna Göre İlgili Bakanlık İzinleri )

7- Araştırma yönteminin (anket, ölçek, mülakat formu, veri seti v.b.) tez ise danışman, tez dışı çalışma ise araştırmacı tarafından her sayfası ıslak imzalı ve kaşeli (kaşe yoksa ad soyad unvan yazılmalı) bir örneği (1 Adet)

8- Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu.doc(1 Adet) Tez ise danışman, tez dışı çalışma ise araştırmacı tarafından her sayfası ıslak imzalı ve kaşeli (kaşe yoksa ad soyad unvan yazılmalı) bir örneği

9-Kurumsal Kimlik Belgesi Fotokopisi (1 Adet) ve Öğrenci ise Öğrenci Kartı fotokopisi (1 Adet)

10-Etik Kurul Kararı (Girişimsel veya girişimsel olmayan tüm klinik araştırmalar için gerekli olmakla birlikte, araştırma konusunun etik kurul kararı gerektirip gerektirmediği araştırmacının kendi sorumluluğundadır.) (1 Adet) / (Etik kurula başvurmak için kurum ön izni isteniyorsa 10. madde dışındaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir.)

11. COVID-19 ile ilgili bilimsel araştırma izinlerinde yukarıdaki belgelere ek olarak;
* Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (http://bilimselarastirma.saglik.gov.tr) komisyon onayı belgeleri ve bakanlık onay maili (1 Adet)

 

BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUANI BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı resmi gazetede yayınlan yeni SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK gereği bilimsel çalışma puanlarında değişiklik yapılmıştır.

Hastanemizde  bilimsel çalışma yapan personellerin, döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için;

Yapılan çalışmalardan bir defaya mahsus destek puan talep edilecek olup, bu konuya kişilerin hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

Toplamda Bilimsel Çalışmalar Destek Puan Formu (Ek 4) de belirtilen puanlar üzerinde puan olması durumunda, değerlendirme (başvuruda bulunulmayan veya değerlendirilmemiş çalışmalar için) ancak hak edilen dönemin (6 ay) bitiminde, yeniden müracaatları halinde yapılacaktır.

Başvuru tarihinde aynı yıl ve bir önceki yıla ait bilimsel çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır. Aynı yayın için farklı dönemlerde müracaat yapılacak olduğu takdirde sorumluluk müracaat edene ait olacaktır.

Belgelerin eksik ve ek teki istenilen formlara uygun şekilde doldurulmaması durumunda yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Eksik belgelerin tamamlanarak yeniden başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Komisyon kararı doğrultusunda Latin alfabesi dışındaki alfabeler ile yayınlanmış çalışmalar kabul edilmemektedir (Dergi ismi Latin alfabesinde bulunabilirse ve SCI veya SCI Expanded da olduğu belgelendirildiği takdirde değerlendirilmeye alınacaktır).

Çalışmaların hangi dergi/kongrede yayınlandığının, çalışma çıktılarında net bir şekilde belli olması gerekmektedir.

Bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi Hastanemiz  “Bilimsel Çalışma Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu” tarafından ayda 1 kez ayın son haftası olmak üzere periyodik olarak yapılmaktadır.

Komisyon tarafından incelenen çalışmaların destek puanları; takip eden ayın 5’ine kadar hastanemiz İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne resmi yazı ile bildirilmektedir.

Yayınların komisyon tarafından değerlendirilebilmesi için; aşağıda a,b,c,d maddelerinde istenen belgeler/dökümanlar bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak, evrak kalemden geçirilerek e,f,g,h,i,j maddelerinde istenilen belge veya dokümanlar ile birlikte Hastanemiz Eğitim Birimine teslim edilmelidir.

Hastanemiz web sayfasında bulunan bilimsel araştırma izinleri ve bilimsel çalışma destek puanı başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar başlıklı alt ikondan;

            Bilimsel çalışma destek puanı talebinde bulunan kişiler; çalışmaları ile ilgili bir dosya hazırlayacak olup, dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir;

a. Mükerrer talep olmadığına dair beyan dilekçesi (Ek 1), (1 Adet bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

b.Bilimsel Çalışmalara Destek Puanı Başvuru Formu (EK-2).docx, (1 Adet bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

c. Atıf Alan Bilimsel Yayınların Bildirim Formu (Ek 3), (1 Adet bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

d. Bilimsel Çalışmalar Destek Puanı (EK-4).doc, (her bir çalışmanın puanlaması ve çalışmaların toplam puanı form üzerinde doldurulmuş haliyle) (1 Adet bilgisayar ortamında doldurulacak ve Islak imzalı olacak)

e. SCI,  SCI Expanded, SSCI veya ACHI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları (araştırma makalesi)

f. Yayınların SCI veya SCI Expanded’da olduğunu gösterir https://mjl.clarivate.com/search-results linkinden alınacak belgeler

g. SCI,  SCI Expanded, SSCI veya ACHI haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmalar (araştırma makalesi)

h. Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi

i. Uluslararası/ Ulusal bilimsel etkinliklerde poster ve sözlü sunumda 1. 2. ve 3.lük ödülü alan (Kongre Özet Kitabının Kapak Resmi, Bilimsel Kurul listesi, Poster yada Sözlü Bildirinin Basılı olduğu Sayfalar)

j. Atıfların https://scholar.google.com.tr linkinden alınmış dokümanlar.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi / Tel: 0 (388) 2322220 – 2151